FOBOS WKI program do kosztorysowania uproszczonego i obliczania WKI

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

FOBOS WKI to program najnowszej generacji do wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną, obliczania wartości planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, a także do sporządzania wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną opartej na rynkowych cenach jednostkowych. Program daje też możliwość obliczania stopnia zużycia obiektów i nieruchomości, co przydatne jest przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych.
Stworzyliśmy nowoczesną aplikację, która wypełniła lukę powstałą w wyniku zmian przepisów wprowadzonych w 2004 r. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Program FOBOS WKI przeznaczony jest głównie dla inwestorów zarządzających środkami publicznymi, jak też i inwestorów korzystających z funduszy pozabudżetowych (niepublicznych) dla określenia kosztów przyszłej inwestycji, które mogą być wykorzystane do oceny opłacalności planowanej inwestycji i jako dokument stanowiący załącznik do wniosku kredytowego.
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w kpt. 2;
4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
d) otrzymanych pożyczek i kredytów,
5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Obowiązek określania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) za pomocą wskaźników cenowych w układzie grup kosztów, został nałożony Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 120, poz. 830 i 831 z 2006 r.).
Zgodnie z dyspozycją w/w rozporządzenia Wartość Kosztorysową Inwestycji (WKI) określa się za pomocą wskaźników cenowych w układzie 7 grup kosztów:
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej
Grupa 2 – Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
Grupa 3 – Budowa obiektów podstawowych
Grupa 4 – Instalacje
Grupa 5 – Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
Grupa 6 – Wyposażenie
Grupa 7 – Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenie i rozruch.

Również przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym obligują do obliczania wartości robót budowlanych oraz wartości zamówienia, za pomocą wskaźników cenowych.
Wskaźniki te określane są na podstawie danych rynkowych oraz powszechnie stosowanych katalogów, cenników lub zawartych wcześniej umów.

Program FOBOS WKI spełnia wszystkie wymagania obowiązujących obecnie przepisów, dlatego też jest niezastąpionym narzędziem przy obliczaniu wartości kosztorysowej inwestycji oraz sporządzaniu kosztorysów metodą uproszczoną.

FOBOS WKI umożliwia między innymi:
 • tworzenie wycen na potrzeby inwestycji finansowanych ze środków publicznych i unijnych,
 • obliczanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3lipca 2006 r.,
 • obliczanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.,
 • sporządzanie przedmiarów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072) i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 2075),
 • obliczanie stopnia zużycia obiektów, opcja szczególnie przydatna dla rzeczoznawców majątkowych - 4 metody /wzory Rossa/,
 • zawiera tabele wskaźników pomocnych przy obliczaniu WKI ( między innymi: do obliczania wartości prac projektowych, kosztów dokumentacji projektowej, mnożniki regionalne),
 • automatyczne wprowadzanie grup kosztów dla nowej wyceny,
 • dodawanie, wstawianie i usuwanie robót, obiektów i elementów oraz działów i grup kosztów,
 • tworzenie nieograniczonej struktury kosztorysu, dokument może zawierać wiele poziomów np. Grupa – Dział – Pozycja – Podpozycja, pozwala to na szacowanie kosztów nawet dużych inwestycji złożonych z wielu zadań i obiektów,
 • wyliczanie ceny jednostkowej pozycji wskaźnikiem procentowym od innych pozycji,
 • ustalanie ceny jednostkowej pozycji jako składowej cen jednostkowych z innych pozycji,
 • pobieranie kodów i nazw ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla strony tytułowej oraz grup kosztów i obiektów oraz wstawianie numerów Specyfikacji Technicznych
 • możliwość wprowadzania globalnego mnożnika do kosztorysu oraz mnożników regionalnych,
 • definiowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych,
 • określanie wstępnych parametrów dokumentu (opis, przedmiot i adres inwestycji oraz poziom cen),
 • dopisywanie własnych komentarzy na każdym etapie tworzenia kosztorysu,
 • wstawianie ilości dla pozycji jako składowej z ilości wybranych pozycji,
 • definiowanie dowolnej ilości obiektów budowlanych,
 • przypisywanie pozycji do obiektów,
 • użycie mnożników i krotności,
 • wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu (netto, brutto),
 • ukrywanie zaznaczonych pozycji, pozycje ukryte nie są uwzględniane w obliczeniach i na wydruku, co pozwala na tworzenie różnych wariantów wycen,
 • wybór kroju i wielkość czcionki.

  Program współpracuje z następującymi bazami cen:
 • bezpośrednie pobieranie cen z internetowej bazy cenowej e-bistyp, znajdującej się na stronie http://www.e-bistyp.pl/
 • bazą cenową robót, obiektów oraz maszyn i urządzeń BISTYP
 • biuletynami BCA, BCD i BCO i cennikiem WKI firmy Promocja
 • cennikiem robót firmy Orgbud Serwis.

  Ponadto program został wyposażony w "nawigator" (umieszczony z lewej strony okna dokumentu), ułatwiający przeglądanie dokumentu i obrazujący przejrzystą strukturę kosztorysu oraz okno zadań, służące do definiowania zadań do wykonania. Użytkownik może wprowadzić dowolną ilość zadań do wykonania oraz określić kto ma je wykonać. Po wykonaniu zadania można je zaznaczyć jako wykonane lub usunąć. Opcja ta jest niezwykle przydatna przy pracy grupowej nad danym dokumentem.

  Dokumenty można drukować w zależności od typu zestawienia oraz poziomu zagłębienia wydruku. Program FOBOS WKI umożliwia drukowanie m.in.:
 • zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji
 • zestawienia grup kosztów inwestycji
 • zestawienia obiektów inwestycji
 • zestawienia kosztów obiektu
 • wskaźników techniczno-ekonomicznych
 • strony tytułowej
 • protokołu danych wyjściowych do obliczenia WKI.

  Program jest wyposażony w starannie dopracowany graficznie interfejs z czytelnymi piktogramami. Komunikacja z programem może odbywać się przy użyciu myszy bądź klawiatury (zaawansowani użytkownicy). Obsługa programu jest prosta i nie powinna nastręczać problemów nawet początkującym kosztorysantom. Interfejs wykazuje bardzo dobrą integrację z pakietem MS Office i środowiskiem MS Windows.