Biuletyny Cen Robót Zagregowanych SEKOCENBUD BCO cz. I i cz. II, BCM na CD - 1 kwartał 2020

Grupa:

Cenniki, bazy, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyny zagregowane. Zestaw biuletynów zagregowanych składa się z ukazujących się co kwartał:
- Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO
cz. I - obiekty kubaturowe
cz. II - obiekty inżynieryjne
- Biuletynu cen modernizacji i remontów - BCM

Biuletyn BCO można stosować do:
- opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
- opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
- ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich części, dla potrzeb:
- planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
- sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
- szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
- wyceny składników nieruchomości;
- ubezpieczenia budynków i budowli,
- oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
- analiz porównawczych w toku prac badawczych,
- doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

BCO cz. I - obiekty kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury (m.in. domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi).
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
- całego obiektu,
- stanów obiektu,
- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu,
- urządzeń w obiekcie nie ujętych w cenach robót.

BCO cz. II - obiekty inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych oraz ich struktury (m.in. drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne).
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
- całego obiektu,
- części konstrukcyjnych obiektu,
- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów - BCM został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:
Dział I – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych
Dział II – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych
Dział III – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych
Dział IV – Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych
Dział V – Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.

Biuletyn BCM można stosować do:
- ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części, dla potrzeb:
- określenia wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
- planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
- sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych.
- opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa,
- oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu.
- szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.

Cena:
Brutto:
211.00 zł