BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH, MOSTOWYCH i TOROWYCH BCD SEKOCENBUD 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie, na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowania ofert.

W biuletynie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają równiez roboty tymczasowe nie ujęte w wydzielonych pozycjach, towarzyszące itp., które nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Przedstawione w tym biuletynie ceny obejmują minimalne, maksymalne oraz średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczone na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej, a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i warunki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na placach budów.
W odpowiedniej kolumnie podany został wskaźnik procentowy zmiany ceny roboty podstawowej w stosunku do poprzedniego kwartału tj.IV kw.2008 r. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować syntetyczne współczynniki regionalne zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli.

NOWOŚĆ!
W III kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 53 nowe pozycje cenowe:
- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego w dziale D-04.04.02.50,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem z wytwórni w dziale D-04.05.01.60,
- ułożenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej oraz rzędowej w dziale D-08.05.03.10,
- wykonanie ścian szczelinowych ciągłych w dziale M-21.08.01.
Cena:
Brutto:
57.00 zł