Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CZ. II OBIEKTY INŻYNIERYJNE BCO SEKOCENBUD - 2 kwartał 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część II - obiekty inżynieryjne, zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych z podziałem na części konstrukcji, elementy scalone i asortymenty zagregowane oraz procentowy ich udział w cenie obiektu.

Dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót). Ceny obiektu budowlanego podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
- całego obiektu,
- części konstrukcyjnych obiektu,
- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.

Biuletyn BCO jest stosowany do:
•opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
•opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
•ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb:
◦planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
◦sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
•analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
•szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: ◦wyceny składników nieruchomości;
◦ubezpieczenia budynków i budowli,
•oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
•analiz porównawczych w toku prac badawczych,
•doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

NOWOŚĆ!
W I kwartale 2018 r. do biuletynu BCO cz. II wprowadzono cztery nowe obiekty:
- 2112-828 Oświetlenie ogrodu, trawnika, wjazdu,
- 2141-211 Most kolejowy jednotorowy, stalowy, trójprzęsłowy,
- 2224-526 Przyłącze kablowe kabel YKY 4x16 mm2 , ZK-1
- 2224-624 Przyłącze telekomunikacyjne wykonane kablami XOTKtd 4J i XzTKMXpw 3x2,x0,8 mm w kanalizacji 1 otworowej.

Cena:
Brutto:
62.00 zł