BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CZ. II OBIEKTY INŻYNIERYJNE BCO SEKOCENBUD - 4 kwartał 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część II - obiekty inżynieryjne, zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych z podziałem na części konstrukcji, elementy scalone i asortymenty zagregowane oraz procentowy ich udział w cenie obiektu.

Dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót). Ceny obiektu budowlanego podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
- całego obiektu,
- części konstrukcyjnych obiektu,
- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.

Biuletyn BCO jest stosowany do:
•opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
•opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
•ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb:
◦planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
◦sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
•analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
•szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb: ◦wyceny składników nieruchomości;
◦ubezpieczenia budynków i budowli,
•oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
•analiz porównawczych w toku prac badawczych,
•doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

NOWOŚĆ!
W III kwartale 2018 r. do biuletynu BCO cz. II wprowadzono nowy obiekt:
•2111-331 Ulica w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego ,,GP'' dwujezdniowa wraz z rondem turbinowym na skrzyżowaniu z drogą zbiorczą ,, Z''.
Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych br>
Cena:
Brutto:
62.00 zł