BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CZ. I OBIEKTY KUBATUROWE BCO SEKOCENBUD - 4 kwartał 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

BCO cz. I - obiekty kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury. W biuletynie podano ceny 93 obiektów kubaturowych.
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla :
- całego obiektu,
- stanów obiektu,
- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu,
- urządzeń w obiekcie nie ujętych w cenach robót.

Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót), a także program użytkowy obiektu.

Dla umożliwienia inwestorom, projektantom i kosztorysantom określenia kompleksowej wartości zamówienia, pod tablicami cen robót w obiektach podano w odrębnych tabelach wartości urządzeń i wyposażenia, które dotychczas nie były uwzględnione w wartości robót, z doliczeniem kosztów ich dostaw na plac budowy.

Pod tablicami cen obiektów przedstawione są w układzie tabelarycznym struktury cen ROBÓT W OBIEKCIE z procentowym udziałem każdego składnika kalkulacji kosztorysowej R, M, S, Kp, z, w cenie całkowitej.
W składniku M uwzględniono udział w cenie całkowitej obiektu wartości materiałów wraz z kosztami ich zakupu.

Biuletyn BCO jest stosowany do:
•opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
•opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
•ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb:
◦planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
◦sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
•analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
•szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
◦wyceny składników nieruchomości;
◦ubezpieczenia budynków i budowli,
•oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
•analiz porównawczych w toku prac badawczych,
•doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

Cena:
Brutto:
75.00 zł