BIULETYN CEN ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI Sekocenbud 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe.

Ceny robót mają zastosowanie do:
•sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
•szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie;
•analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót, z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju;
•waloryzacji cen robót.

Zeszyt składa się następujących części:
- 2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci sanitarnych
- 3.0. Wykonywanie instalacji sanitarnych

NOWOŚĆ!
W II kwartale 2018 r. zeszyt BRI został poszerzony o 40 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy lub meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.11.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefach brzegowych, układ wężownicy ślimakowy lub meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.11.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojnej lub niezbrojnej, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.13.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 15 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy), i rozstawie rur w wężownicy 75, 150, 225, 300 mm - w dziale 3.3.641.00 (na podstawie KNR-I 0-31),
- regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy), i rozstawie rur w wężownicy 75, 150, 225, 300 mm - w dziale 3.3.664.00 (na podstawie KNR-I 0-31).
Cena:
Brutto:
36.00 zł