BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB Sekocenbud 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Wydawnictwo Sekocenbud Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe.

Ceny robót mają zastosowanie do:
•sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
•szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie;
•analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót, z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju;
•waloryzacji cen robót.

Zeszyt składa się z następujących części:
- 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
- 3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych
- 4.0. Wykończeniowe roboty budowlane

Cena:
Brutto:
36.00 zł