Program SEKO-SPEC: SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZESTAW 1-50/CD

Grupa:

Specyfikacje Techniczne

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec jest elektroniczną wersją standardowych specyfikacji technicznych. Załączony do programu edytor oprócz funkcji importowania tekstu, obrazów, tabel i symboli, umożliwia wprowadzanie zmian w tekście specyfikacji. Dzięki tej możliwości, standardowa specyfikacja techniczna będąca wzorcem, może być wykorzystana do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych dla uszczegółowienia opisu przedmiotu konkretnego zamówienia. Korzystanie ze standardowych specyfikacji ułatwia i przyspiesza opracowanie zbioru wymagań przewidzianych przepisami, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Oprócz charakteru wzorcowego, specyfikacje stanowią bogate źródło wiedzy o poprawnych metodach i procedurach realizacji robót, przedstawionych zwykle w sposób wariantowy. Tak opracowane specyfikacje, można zapisać, wydrukować oraz po zastosowaniu konwertera, eksportować w postaci pliku PDF.

Program umożliwia, w 3 różnych wariantach, utworzenie specyfikacji:
• na bazie standardowej specyfikacji
• zbiorczej na bazie kilku standardowych specyfikacji
• nowej od podstaw bez korzystania ze standardowej specyfikacji.

SEKOSPEC ZESTAW 50 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD.

01. Wymagania ogólne.
02. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V .
03. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
04. Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
05. Betonowanie. Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
06. Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków.
07. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.
08. Roboty izolacyjne. Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej.
09. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
10. Roboty murarskie.
11. Posadzki przemysłowe Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.
12. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
13. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
14. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone).
15. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone).
16. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Okładziny ceramiczne tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja zespolona tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
17. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych. Okładziny ceramiczne niecek basenowych. Hydroizolacja niecek basenowych (uszczelnienie zespolone).
18. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody. Warstwy użytkowe – okładziny tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody.
19. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody Warstwy użytkowe – okładziny tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody.
20. Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
21. Tynkowanie. Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.
22. Tynkowanie. Roboty renowacyjne. Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.
23. Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe).
24. Montaż drzwi balkonowych i okien.
25. Roboty malarskie.
26. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
27. Wykonanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu dachówką.
28. Wykonywanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
29. Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą.
30. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach.
31. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
32. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych.
33. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych.
34. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
35. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
36. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.
37. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów.
38. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
39. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
40. Montaż rozdzielnic elektrycznych.
41. Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
42. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
43. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie infrastruktury kablowej.
44. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego.
45. Mikrotuneling (roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych).
46. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Reprofilacja.
47. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Iniekcja.
48. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną.
49. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych. Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego i drogowego oraz sygnalizacji świetlnej.
50. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów. Naprawa podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z zastosowaniem metody rękawa utwardzanego na miejscu. .
Cena:
Brutto:
1060.00 zł