Program SEKO-SPEC: SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ZESTAW 1-11/CD

Grupa:

Specyfikacje Techniczne

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec jest elektroniczną wersją standardowych specyfikacji technicznych. Załączony do programu edytor oprócz funkcji importowania tekstu, obrazów, tabel i symboli, umożliwia wprowadzanie zmian w tekście specyfikacji. Dzięki tej możliwości, standardowa specyfikacja techniczna będąca wzorcem, może być wykorzystana do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych dla uszczegółowienia opisu przedmiotu konkretnego zamówienia. Korzystanie ze standardowych specyfikacji ułatwia i przyspiesza opracowanie zbioru wymagań przewidzianych przepisami, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Oprócz charakteru wzorcowego, specyfikacje stanowią bogate źródło wiedzy o poprawnych metodach i procedurach realizacji robót, przedstawionych zwykle w sposób wariantowy. Tak opracowane specyfikacje, można zapisać, wydrukować oraz po zastosowaniu konwertera, eksportować w postaci pliku PDF.

Program umożliwia, w 3 różnych wariantach, utworzenie specyfikacji:
• na bazie standardowej specyfikacji
• zbiorczej na bazie kilku standardowych specyfikacji
• nowej od podstaw bez korzystania ze standardowej specyfikacji.

SEKOSPEC instalacyjny elektryczny zawiera 11 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD:
01. Wymagania ogólne.
02. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
03. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.
04. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów.
05. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
06. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
07. Montaż rozdzielnic elektrycznych.
08. Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
09. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
10. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie infrastruktury kablowej.
11. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych. Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego i drogowego oraz sygnalizacji świetlnej.
Cena:
Brutto:
260.00 zł