Program SEKO-SPEC: SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACYJNE SANITARNE - ZESTAW 1-09/CD

Grupa:

Specyfikacje Techniczne

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec jest elektroniczną wersją standardowych specyfikacji technicznych. Załączony do programu edytor oprócz funkcji importowania tekstu, obrazów, tabel i symboli, umożliwia wprowadzanie zmian w tekście specyfikacji. Dzięki tej możliwości, standardowa specyfikacja techniczna będąca wzorcem, może być wykorzystana do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych dla uszczegółowienia opisu przedmiotu konkretnego zamówienia. Korzystanie ze standardowych specyfikacji ułatwia i przyspiesza opracowanie zbioru wymagań przewidzianych przepisami, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Oprócz charakteru wzorcowego, specyfikacje stanowią bogate źródło wiedzy o poprawnych metodach i procedurach realizacji robót, przedstawionych zwykle w sposób wariantowy. Tak opracowane specyfikacje, można zapisać, wydrukować oraz po zastosowaniu konwertera, eksportować w postaci pliku PDF.

Program umożliwia, w 3 różnych wariantach, utworzenie specyfikacji:
• na bazie standardowej specyfikacji
• zbiorczej na bazie kilku standardowych specyfikacji
• nowej od podstaw bez korzystania ze standardowej specyfikacji.

SEKOSPEC ZESTAW 9 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD :
01. Wymagania ogólne.
02. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
03. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
04. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych.
05. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych.
06. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
07. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
08. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego.
09. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów. Naprawa podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z zastosowaniem metody rękawa utwardzanego na miejscu.
Cena:
Brutto:
215.00 zł