SEKOCENBUD WKI WARTOŚĆ KOSZTORYSOWANA INWESTYCJI na CD - 4 kwartał 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Cennik WKI zawiera informacje cenowe umożliwiające obliczenie całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji.

Wartość kosztorysowa inwestycji została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 133 poz. 1480). 7 grup kosztów:
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej,
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych,
Grupa 4 - Instalacje,
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
Grupa 6 - Wyposażenie,
Grupa 7 - Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska.

Wskaźniki cenowe w tym wydawnictwie podane zostały w postaci wskaźników wartościowych wyrażonych w pełnych złotych odniesionych do jednostek miary właściwych do określenia wielkości poszczególnych części składowych zakresu rzeczowego inwestycji (wielkość działki, obiektów, robót lub prac), w podziale na ceny minimalne, maksymalne i średnie, a dla niektórych prac w postaci wskaźników procentowych odnoszonych do wskazanych kosztów:
- robót budowlanych (prace przygotowawcze, projektowe i nadzór inwestorski - grupa 7),
- dokumentacji projektowej (nadzór autorski - grupa 7),
- zakupu działki budowlanej (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych, założenie i wpis do księgi wieczystej - grupa 1).

W grupie 7 podawane są również wskaźniki cenowe wyrażone w złotych dla kosztów prac geodezyjnych i geotechnicznych.