Pakiet programów PRZEGLĄD 17 i PLAN RR - PROMOCJA

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

PP LOKUS Andrzej Jan Wiktor

Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych.

Przegląd to program komputerowy służący do kontroli technicznych budynków i obiektów budowlanych. Zestaw składa się z programu komputerowego, instrukcji i druków stosowanych podczas kontroli. Zestaw może być wykorzystany przez osoby nadzorujące kontrole w ramach obowiązków służbowych oraz przez osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie organizacji i nadzorowania kontroli technicznych obiektów budowlanych.

Program umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznej obiektów budowlanych: 5 letniej, 1 rocznej, dodatkowej, nadzwyczajnej, przeglądu roboczego (przed zimą), wykonywanych 2 razy w roku (obiektów wielkopowierzchniowych). Można wydrukować Książkę obiektu budowlanego. Każdy protokół i każda karta nadzoru mogą być przeniesione do ulubionego edytora tekstu i poddane dalszej obróbce. Można utworzyć własny, autorski wzorzec kontroli.

Program może być zainstalowany na 5 stanowiskach.

Dokumentacja do elektronicznego wypełniania obejmuje:
- protokół stanu konstrukcyjno-budowlanego;
- protokół kontroli instalacji centralnego ogrzewania;
- protokół kontroli i konserwacji instalacji gazowej;
- protokół kontroli instalacji i aparatów w lokalu;
- protokół kontroli instalacji ciepłej wody;
- protokół kontroli instalacji wody zimnej i kanalizacji;
- protokół kontroli instalacji przeciwpożarowej;
- protokół kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych i spalinowych;
- protokół kontroli przewodów i urządzeń wentylacyjnych;
- protokół kontroli stanu sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych;
- protokół kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń piorunochronnych;
- protokół kontroli estetyki obiektu i otoczenia;
- protokół kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego obiektu wielopowierzchniowego.

Nadzór nad azbestem
Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli występowania azbestu i do sporządzenia stosownej dokumentacji, nawet wówczas, gdy wyroby azbestowe w jego obiekcie nie występują. Przy pomocy programu Przegląd identyfikacja miejsc występowania azbestu jest łatwa. Program zawiera elektroniczne formularze identyfikacji i inwentaryzacji wyrobów azbestowych a multimedialna prezentacja pomaga w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji dotyczącej azbestu.

W części edukacyjnej programu znajdują się wszystkie aktualne przepisy prawne i orzeczenia sądów związane z tematyką kontroli obiektów budowlanych, opracowane w formie hipertekstu, co ułatwia odszukanie właściwego paragrafu. Dołączone są publikacje multimedialne: - kurs
- słownik terminologii
- quizy i krzyżówki
- instrukcje
- informatory.

Prezentowany zestaw jest pierwszym wydawnictwem, które obejmuje wszystkie zagadnienia kontroli obiektów budowlanych w formie ujednoliconych instrukcji i procedur. Instrukcja, druki i program odnoszą się do wszystkich zagadnień technicznych, związanych z każdym rodzajem kontroli.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, opartej na graficznych ikonach, a połączenia hipertekstowe i indeks tematów, umożliwiają szybkie przejście do interesującego zagadnienia. Forma broszurowa instrukcji zawiera najważniejsze zagadnienia kontroli obiektów budowlanych, podane w skróconej formie - w stosunku do treści dokumentów zawartych w programie.

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD.

Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu należy wybrać: obiekt budowlany, zakres robót, stopień pilności, a także wskazać, które protokoły mają być uwzględniane - wykonane w ciągu: ostatniego miesiąca, w bieżącym roku, w ciągu 1 roku czy 2 lat. Teraz wszystko odbywa się samoczynnie: kilkustronicowy Plan robót będzie gotowy w kilka minut.

Każdy protokół, wykonany w programie PRZEGLĄD, może być importowany i wykorzystany do utworzenia Planu robót remontowych. Ponad 15 tysięcy Użytkowników korzysta z programu PRZEGLĄD, tworząc setki protokołów. Większość instytucji, zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, szpitali, szkół, posiada program PRZEGLĄD.
Elektroniczne wersje protokołów można archiwizować - przy pomocy komendy programu PRZEGLĄD. Te zarchiwizowane protokoły, wykonane przez pana Nowaka i panią Kowalską, oraz własne protokoły wykonane przez Użytkownika programu, stanowią podstawę do wykonania Planu robót remontowych. Program PLAN RR może przeanalizować każdą liczbę protokołów, ale może także zbudować Plan robót remontowych w oparciu o 1 protokół.

Nowości wersji 17 programu PRZEGLĄD:
W nowej - 17 wersji programu PRZEGLĄD - zostały uaktualnione wszystkie przepisy dotyczące kontroli obiektów budowlanych, jakie znajdują się na stałe w programie. Uzupełniliśmy program o nowe orzeczenia sądów dotyczące kontroli technicznych, a także wprowadziliśmy ostatnie Komunikaty i Interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wszystkie elektroniczne publikacje programu zostały uaktualnione i rozszerzone o nową treść: Instrukcja kontroli budynków, Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego (KOB), Kurs kontroli obiektów budowlanych, Identyfikacja i inwentaryzacja azbestu. Także quizy edukacyjne zostały dostosowane do zmienionych przepisów, zakres został rozszerzony o wiedzę wynikającą z nowych orzeczeń sądów.
W aplikacji PLAN RR (Plan robót remontowych) dołożyliśmy opcję zezwalającą na nieograniczony wybór dat wykonywania kontroli, co powoduje, że plan robót może być bardzo szczegółowy. Ta możliwość ułatwia także analizowanie historii stanu technicznego obiektu od zadanej daty.
Niektóre, elektroniczne protokoły kontroli obiektów zostały także dopasowane do zmienionych przepisów i nowych orzeczeń sądów.
Archiwizacja danych jest w tej chwili oparta na nowym, ulepszonym algorytmie.
Usunęliśmy wszystkie usterki z wersji 16, zgłoszone przez dotychczasowych Użytkowników.
Cena:
Brutto:
664.20 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: