BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU Sekocenbud na CD 2 półrocze 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

BCU Biuletyn cen ubezpieczeniowych - ubezpieczenia, odszkodowania, klęski żywiołowe na płycie CD.
BCU adresowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Biuletyn może być również wykorzystywany przez inwestorów publicznych, rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych dotkniętych kataklizmami (lub zwykłymi szkodami), a także firmy budowlane uczestniczące w procesie likwidacji szkód budowlanych.

Biuletyn może być stosowany do:
– szacowania wartości „odtworzeniowej” obiektów budowlanych dla potrzeb ubezpieczenia budynków i budowli;
– wstępnego, orientacyjnego oszacowania wartości szkód powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych;
– ostatecznego rozliczenia robót budowlanych wykonywanych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych szkód budowlanych (nie mających charakteru klęsk żywiołowych).

W celu łatwego korzystania z biuletynu został on podzielony na 4 działy.
Dział 1. – Roboty przygotowawcze,
Dział 2. – Odbudowa – roboty, elementy i części obiektów budowlanych (bez kosztów robót rozbiórkowych),
Dział 3. – Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych),
Dział 4. – Ceny jednostkowe (wskaźniki cenowe) obiektów dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowej (bez kosztów inwestycyjnych dodatkowych).
Cena:
Brutto:
99.00 zł