Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku.Prawo, praktyka, orzecznictwo

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wolters Kluwer

Opracowanie jest wszechstronnym i szczegółowym omówieniem zagadnień dotyczących utrzymania zarządzanych budynków w dobrym stanie technicznym i licznych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania tych budynków.

W publikacji przedstawiono całokształt zagadnień związanych z przepisami prawa budowlanego i przepisami techniczno-budowlanymi, jak też regulacjami: prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o dozorze technicznym. W tym zakresie scharakteryzowano również wszystkie obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

Zaprezentowano także ujęcie cywilistyczne tematu:
- omówiono problematykę zamawiania robót budowlanych i wybierania najkorzystniejszej oferty, - metody ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane,
- zasady zawierania umów o roboty budowlane, w tym z generalnym wykonawcą,
- sposoby zabezpieczania należytego wykonania umowy,
- znaczenie prawidłowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- podstawy prawne odstępowania od umów, zasady odbioru i rozliczania robót.

Opracowanie wzbogacono orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych oraz wyjaśnieniami Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Cena:
Brutto:
99.00 zł