Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych. Składa się z pięciu głównych działów:
1. Pomiary instalacji i urządzeń piorunochronnych
- metryka urządzenia piorunochronnego
- protokół badań niepełnych urządzeń piorunochronnych
- protokół badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych
- protokół rezystancji uziemienia uziomów

2. Pomiary rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN/TT
- badanie stanu rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych zasilanych z sieci TN/TT

3. Badania zabezpieczeń przeciwporażeniowych
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT z zabezpieczeniem przetężeniowym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie IT z przewodem neutralnym
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT
- protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
- protokół badania skuteczności ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej obwodu
- protokół badania wyłącznika różnicowoprądowego
- protokół sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych

4. Techniczny odbiór robót
- protokół technicznego odbioru robót

5. Inne pomiary
- protokół badania elektronarzędzia
- protokół kontroli amperomierza
- protokół badania zabezpieczenia gazowo-przepływowego
- książka eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej

Każdy z wyżej wymienionych działów zawiera wzory protokołów pomiarowych gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Cena:
Brutto:
73.68 zł
Uwagi:
Kupując naszą publikację:
- wykonasz pomiary instalacji piorunochronnych,
- sprawdzisz stan rezystancji izolacji,
- zbadasz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
- przeprowadzisz techniczny odbiór robót.