Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Publikacja zawiera edytowalne pliki w Wordzie, z możliwością przeglądania i drukowania wybranych załączników. Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z rozporządzeń branżowych.

Publikacja pomoże Ci.:
•zapoznać się z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznej,
•sporządzić protokół z badań odbiorczych instalacji elektrycznej,
•dowiedzieć się, jakie są zasady wykonywania pomiarów rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych
•uniknąć błędów przy pomiarze impedancji pętli zwarcia
•przygotować protokół z pomiaru rezystancji połączeń ochronnych lub rezystancji połączenia .

Spis treści
1. Wstęp
2. Wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznej
3. Zakres odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008
4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej
5. Pomiary rezystancji izolacji
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami nadprądowymi w sieci TN
7. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami przez wyłączniki różnicowoprądowe RDC
8. Sprawdzenie ciągłości i rezystancji połączeń
9. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu
10. Wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 odnośnie do protokołowania sprawdzania odbiorczego
11. Dokumentowanie prac pomiarowo-kontrolnych
12. Materiały źródłowe
Cena:
Brutto:
121.77 zł
Uwagi:
Od niedawna produkt dostępny jest tylko w wersji elektronicznej. Nie wysyłamy płyty CD, tylko link do pobrania produktu.