SEKOCENBUD WKI WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Wartość kosztorysowa inwestycji została określona po raz pierwszy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. Od 6 lipca 2006 r. zdefiniowana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Niniejsze wydawnictwo wskaźników cenowych WKI jest zgodne z przepisami rozporządzenia, jak również odpowiada "środowiskowym zasadom obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych" ze względu na zachowanie następującego ukłądu grup kosztów:
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej,
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych,
Grupa 4 - Instalacje,
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
Grupa 6 - Wyposażenie,
Grupa 7 - Prace przygotowawcze , projektowe, obsługa inwestorska, koszty szkoleń, rozruchu.

Wskaźniki cenowe w tym wydawnictwie podane zostały w postaci wskaźników wartościowych wyrażonych w złotych odniesionych do jednostek miary właściwych do określenia wielkości poszczególnych części składowych zakresu rzeczowego inwestycji ( wielkość działki, obiektów, robót lub prac), w podziale na ceny minimalne, maksymalne i średnie, a dla niektórych prac w postaci wskaźników procentowych odnoszonych do wskazanych kosztów:
- robót budowlanych (prace przygotowawcze, projektowe i nadzór inwestorski - grupa 7),
- dokumentacji projektowej ( nadzór autorski - grupa 7),
- zakupu działki budowlanej ( opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno - prawnych, założenie i wpis do księgi wieczystej - grupa 1).
W grupie 7 podane są równiez wskaźniki cenowe wyrażone w złotych dla obliczenia kosztów prac geodezyjnych i geotechnicznych.
Cena:
Brutto:
56.00 zł