SEKOCENBUD Zestaw Biuletynów Cen Robót Scalonych BCA, BCD, BCP - IV kw 2009

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyny scalone. Zestaw biuletynów scalonych składa się z ukazujących się co kwartał:
- Biuletynu cen asortymentów robót - BCA
- Biuletynu cen robót drogowych i mostowych - BCD
- Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP (biuletyn obejmuje przygotowanie terenu pod budowę).

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA składa się z dwóch działów:
Dział I - Tablice jednostkowych cen asortymentów robót
Dział II - Tablice jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach.

Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych (w skrócie BCD) jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie w jednoznaczny sposób, na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim oraz ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie tym podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych i mostowych, które obliczono na podstawie zakresów robót określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST) opracowanych i wydanych w 95 zeszytach przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

Biuletyn obejmuje ceny:
a) budowy korpusu drogowego (roboty ziemne) wraz z robotami odwodnieniowymi,
b) wykonania konstrukcji jezdni (warstwy podbudowy i nawierzchni),
c) robót wykończeniowych,
d) urządzeń zabezpieczenia ruchu kołowego.

Nowością od 2008 r. jest „Biuletyn cen robót przygotowawczych – BCP”, który ma bezpośrednie odniesienie do działu 45 „Roboty budowlane”, grupy pierwszej „Przygotowanie terenu pod budowę” wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz do grupy 451 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Biuletyn ten stanowi uzupełnienie dotychczasowego cyklu wydawniczego w grupie biuletynów cen robót o średnim poziomie agregacji, poświęcony jest przygotowaniu terenu pod budowę i zawiera rynkowe ceny następujących robót:
- rozebranie obiektów kubaturowych mieszkalnych i gospodarczych murowanych i drewnianych,
- rozebranie obiektów inżynieryjnych (dróg, ulic, mostów, wiaduktów, kładek, przepustów, tuneli oraz oczyszczalni ścieków),
- rozebranie obiektów sieciowych (instalacji sanitarnych, energetycznych i telekomunikacyjnych),
- rozebranie obiektów małej architektury (ogrodzeń, murków, placów zabaw),
- roboty ziemne przygotowawcze (oczyszczanie terenu, przemieszczanie gruntu, niwelacja terenu, odwodnienie i rekultywacja terenu oraz usuwanie skał),
- usuwanie drzew i krzewów,
- badanie gruntu,
- wywiezienie gruzu, drzew i gałęzi,
- roboty pomiarowe.

Cena:
Brutto:
61.50 zł