AutoPROFIL 7 - do 50 odcinków

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

Pracownia Projektowa PROFIL P

Program AutoPROFIL - generowanie rysunków sieci zewnętrznej. Program do projektowania kanałów i rurociągów. Ułatwia przygotowanie rysunków w postaci profili, planów sytuacyjnych i schematów sieci. Wygenerowane rysunki możemy drukować bezpośrednio z aplikacji lub przekazać do niezależnej aplikacji CAD.

Program przeznaczony jest dla osób projektujących zewnętrzne instalacje przemysłowe, w szczególności kanały grawitacyjne oraz rurociągi ciśnieniowe. Ułatwia przygotowanie rysynków profili, planów sytuacyjnych i schematów sieci. Z pomocą aplikacji AutoPROFIL można przygotowywać projekty zarówno na etapie opracowań koncepcyjnych,budowlanych, jak i wykonawczych.
Program pozwala wygenerować:
- rysunki profili kanałów i rurociągów w zadanej podziałce,
- rysunek planu sytuacyjnego całej wprowadzonej sieci w zadanej podziałce,
- rysunek schematu sieci wraz z naniesionymi dopływami,
- tabele sprawozdawcze z wprowadzonymi parametrami,
- zestawienia przyłączy, wpustów, rur osłonowych, mas ziemnych oraz otworów w ścianie studni.

Program AutoPROFIL zaopatrzony jest w funkcje ułatwiające szybkie, dokładne i bezbłędne wprowadzenie potrzebnych parametrów:
- jeżeli projektowany przewód koliduje z istniejącą już instalacją to program wyświetla stosowne ostrzeżenie,
- położenie węzłów można definiować podając współrzędne w lokalnym prostokątnym lub biegunowym układzie współrzędnych,
- trasowanie sieci można przeprowadzać bezpośrednio na wczytanym i skalibrowanym podkładzie,
- węzły mogą być lokalizowane na podstawie domiarów,
- dostępny jest także tryb, w którym zamiast współrzędnych węzłów zadaje się jedynie odległości między węzłami oraz kąty załamania,
- program oblicza pozorny (w płaszczyźnie planu) oraz rzeczywisty kąt załamania przewodu w każdym węźle,
- automatycznie dobierany jest poziom porównawczy,
- na podstawie informacji o dopływach i odpływach obliczane są przepływy i prędkość we wszystkich odcinkach projektowanej sieci. Funkcja ta dostępna jest tylko dla sieci bez pętli,
- w sieciach kanalizacji grawitacyjnej możliwe jest oszacowanie wypełnienia w przewodzie na podstawie modelu Manninga. Funkcja ta dostępna jest tylko dla sieci bez pętli.
Informacje do programu AutoPROFIL możemy wprowadzać ręcznie, jak również korzystając z możliwości:
- importowania geometrii sieci oraz elementów (istn. uzbrojenie, warstwice) z rysunków w formacie DXF,
- importowania informacji o profilu z programu KANSAN wersja 2.10,
- kopiowania danych z arkuszy kalkulacyjnych przez schowek bezpośrednio do tabel obliczeniowych programu AutoPROFIL®.

Program posiada podstawowy moduł obliczeń hydraulicznych, umożliwiający wyliczanie średnicę projektowanego przewodu, prędkość przepływu w kanałach dla sieci bez pętli, spadek przewodu, a także wykonać bilans dopływów i odpływów w węzłach i na odcinku.
Cena:
Brutto:
3567.00 zł
Do pobrania: