AutoPROFIL 7 - do 100 odcinków

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

Pracownia Projektowa PROFIL P

Program AutoPROFIL został zaprojektowany aby zredukować koszt i czas projektowania zewnętrznych sieci typu ciśnieniowego i grawitacyjnego. Program ten uwolni Cię od żmudnego kreślenia rysunków technicznych sieci i pozwoli Ci znacznie skrócić czas przygotowywania dokumentacji projektowej.
To nowoczesne narzędzie obliczeniowe niezbędne do stworzenia optymalnego projektu. Program umożliwia dynamicznie wprowadzanie zmian do projektu, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zmieścić się w zaplanowanym budżecie.

Dzisiaj mało kto projektuje i rysuje na papierze. Zamiast deski kreślarskiej, podstawowym narzędziem do rysowania, w każdej firmie projektowej, stało się środowisko graficzne typu CAD. Powszechnie stosuje się własne moduły obliczeniowe na bazie arkuszy kalkulacyjnych lub korzysta się z gotowych aplikacji wspomagających obliczenia hydrauliczne sieci. Ważnym etapem przygotowywania projektu sieci jest stworzenie ostatecznego modelu - rysunku w konkretnej lokalizacji sytuacyjnej. AutoPROFIL® jest programem, który łączy wszystkie te funkcje. Posiada on własny moduł obliczeniowy oraz moduł generujący rysunki na podstawie zadanych przez projektanta oraz wyliczonych danych. Ostatecznym zadaniem aplikacji jest odzwierciedlenie obliczeń na rysunkach, w formie profili podłużnych, schematu sieci i planu sytuacyjnego.

Istotną funkcją programu jest import informacji o terenie z map wektorowych lub bitmap. Dzięki tej funkcji często stosowanym sposobem wprowadzania danych jest import informacji z map wektorowych poprzez pliki w formacie DXF. Po wykonanym imporcie danych z plików DXF znaczna część kolumn w tabelach profilu uzupełniana jest automatycznie. Program pozwala również na nałożenie na schemat sytuacyjny nakładki w postaci zeskanowanej mapy.

Program posiada także zaawansowany moduł obliczeń hydraulicznych dla sieci bez pętli. Pozwala między innymi wyliczyć średnicę projektowanego przewodu, prędkość przepływu w kanałach, spadek przewodu, a także wykonać bilans dopływów i odpływów. AutoPROFIL oblicza średnicę, prędkości, spadek geometryczny projektowanego przewodu oraz sumuje zadane wartości przepływu na odcinku i w węźle. Obliczenia wykonywane są na podstawie modelu Manninga.

Ważnym narzędziem jest moduł odpowiedzialny za wyświetlanie grafiki. W dowolnym momencie wprowadzania danych możemy odwołać się do okna graficznego odzwierciedlającego wprowadzone lub zaimportowane parametry. Moduł graficzny, posiada trzy zakładki ukazujące schemat sieci, plan sytuacyjny oraz rysunki profili.

Podstawowy projekt składający się z węzłów i odcinków możemy rozbudowywać o dodatkowe elementy, którymi mogą być istniejąca lub projektowana infrastruktura terenu. W aktualnej wersji dostępne są następujące elementy, które mogą zostać wstawione na odcinki projektowanych sieci:
• rzędna terenu
• kanał, rurociąg
• kable, przewody
• przyłącze
• wpust uliczny
• opis pionowy
• opis powierzchni terenu
• droga, chodnik, tory kolejowe
• rura osłonowa
• otwór geologiczny
• urządzenie odcinające przepływ
• odpowietrznik
• odwodnienie
• hydrant
• zdrój uliczny
• wodomierz
• wydłużka
• trójnik, czwórnik
• blok oporowy
• wykopy - zmiana przekroju
• ogrodzenie.

Cena:
Brutto:
4305.00 zł
Do pobrania: