Duże Biuro Infor System

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Duże Biuro Infor System to zintegrowany system dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie księgowości opartej o pełną księgowość lub książkę przychodów i rozchodów, obliczanie płac, deklaracji VAT i PIT oraz wystawianie dokumentów sprzedaży. Współpracuje z programem Płatnik.
Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji. Może pracować na róznych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux oraz Unix.
Importuje dane z programów Multi Firma (DOS) oraz z serii Biznesmen.

W skład pakietu wchodzą następujące moduły:
•Księga Handlowa
•Księga Przychodów i Rozchodów
•Deklaracje i e-Deklaracje
•e-Deklaracje
•Środki trwałe
•Delegacje
•Kadry i Płace
•Fakturowanie

KSIĘGA HANDLOWA
• możliwość dodawania, edycji i usuwania wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
•w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
• automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje oraz Fakturowanie,
• księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),
• raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,
• kontrola dokumentów nierozksięgowanych i niezbilansowanych,
• rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN; aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
• możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,
• wielopoziomowe analityki,
• zawiera moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
• rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,
• sortowanie po LP lub według dat,
• obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,
• zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,
• umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,
• przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
• opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
• moduł kasowy.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
• pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,
•w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
• ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR,
• automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji,
• zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania,
• księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia),
• rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN, aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
• możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,
• sortowanie po LP lub według dat,
• moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
• umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,
• obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,
• remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych,
• umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy,
• zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,
• umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,
• przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
• opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
• moduł kasowy.

DEKLARACJE
• dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40,
•VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2,
• pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów i Księgi Handlowej,
• program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji,
• umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf.

E-DEKLARACJE
•wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
•wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty),
VAT-UE, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
•zawiera kartotekę e-deklaracji,
•umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
•posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
•współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

ŚRODKI TRWAŁE
•przejrzyste prowadzenie kartoteki środków trwałych,
•przyspieszający pracę, wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi,
•rozbudowana funkcjonalność pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej),
•szerokie możliwości zastosowania oprogramowania, dzięki m.in. wprowadzeniu środków trwałych będących w trakcie amortyzacji w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych przy użyciu oprogramowania INFOR System Środki Trwałe,
•intuicyjne porządkowanie środków trwałych na co pozwala automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych,
•dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych).
•rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i kontrolowania nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji w programie i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych,
•zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania. Raporty mogą być sporządzane na wybrany dzień w przeszłości czy też przyszłości, uwzględniając również środki trwałe jakie jednostka posiadała na wybrany przez użytkownika programu dzień. Umożliwia to np. łatwe prognozowanie jaki jednostka będzie ponosiła koszt z tytułu amortyzacji w przyszłości – może to być przydatne dla planowania. Dzięki tej funkcji możliwe jest też sporządzanie historycznych raportów.Większość raportów grupuje środki trwałe wg danej grupy KŚT (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). W wybranych raportach środki trwałe grupowane są także wg rodzaju KŚT (czyli na trzyznakowym poziomie KŚT). Umożliwia m.in.: o sporządzenie wykazu środków trwałych wg wartości księgowych oraz wartości podatkowych, o sporządzenie raportu z dokonanych jednorazowych odpisów de minimis (ułatwia to kontrolowanie limitu rocznego amortyzacji jednorazowej), o sporządzenia raportów z dokonanych przyjęć do używania, likwidacji, ulepszeń środków trwałych za dany okres, o sporządzenie typowych dokumentów dot. operacji na środkach trwałych (OT, LT, zmiana wartości), o sporządzanie planu amortyzacji (w dwóch układach), o sporządzenie spisu z natury środków trwałych na arkuszu wydrukowanym z programu.
•Sporządzając wybrane raporty można korzystać z funkcji filtrowania środków trwałych wg określonych kryteriów: o wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, o wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, o wydruk zamortyzowanych środków trwałych, o wydruk zlikwidowanych środków trwałych, o wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji). Filtrowanie umożliwia łatwe uzgodnienie stanu sald kont księgowych z ewidencją środków trwałych czy też sporządzenie właściwego raportu dla np. banku.

DELEGACJE
• rozlicza wyjazdy służbowe - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego,
• sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego,
• rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego,
• prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę),
• prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
• sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie, • możliwość rozliczania delegacji zagranicznych.

KADRY
•sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
•rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
•podział pracowników na grupy oraz działy,
•ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
•ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
•ewidencja członków rodziny pracownika,
•prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
•ścieżka kariery pracownika w firmie,
•automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
•rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
•ewidencja urlopów,
•odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
•import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
•obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).

PŁACE
• sporządza wszystkie podstawowe formularze kadrowe m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
• podział pracowników na grupy oraz działy,
• rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
• naliczanie wynagrodzeń,
• definiowanie własnych składników płacowych,
• wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• tworzenie kilku rodzajów list płac oraz kilku list płac w jednym miesiącu,
• rozlicza urlopy, staże i zasiłki, wynagrodzenia chorobowe,
• rozlicza umowy cywilno-prawne,
• współpraca z programem Płatnik,
• przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników,
• drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
• sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 5.

FAKTUROWANIE
• wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur VAT, paragonów, VAT marża,
•eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
• edycja oraz korekty dokumentów sprzedaży,
• kartoteki wszystkich dokumentów,
• zestaw słowników, umożliwiających defniowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontahentów, form płatności, kont bankowych,
• obsługa wybranych kas i drukarek fiskalnych,
• zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, płatności kontrahentów, a także rejestr Vat,
• rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

Cena:
Brutto:
2706.00 zł
Wymagania sprzętowe:
•Komputer z systemem operacyjnym:
- Windows (Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8) - Wersja demo dla Windows - POBIERZ
- Unix, Linux (Ubuntu, Mandriva, Open Suse, Fedora, Kubuntu) - Wersja demo dla Linux i Unix - POBIERZ
- Mac OS - Wersja demo dla MAC OS - POBIERZ
•procesor: 600 MHz,
•256 MB pamięci RAM,
•rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
•około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
•dowolny napęd CD-ROM,
•mysz,
•drukarka.