IWNB Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane ORGBUD 2 kw 2017

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

ORGBUD-SERWIS

Informacyjny zestaw wskaźników:
zapewnia orientację:
•w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
•w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyj­ne i elementy scalone,

służy:
• inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich lub ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców,
• gminom za podstawę opracowania prognozy skutków finansowych ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części wydatków na infrastrukturę techniczną należącą do zadań gminy,
• ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw lub osób fizycznych,
•wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
• jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
• innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów i ich fragmentów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. Zestaw dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót, trzecia roboty remontowe i modernizacyjne.
Cena:
Brutto:
69.50 zł