Kosztorysowanie

W kategorii tej publikujemy informacje na temat kosztorysowania, programów do kosztorysowania, przepisów z tego zakresu, katalogów norm.

Cenniki do kosztorysowania Sekocenbud 3 kw 2023

Ukazały się pierwsze cenniki Sekocenbud za 3 kwartał 2023. Dostępne są Informacje o cenach materiałów, sprzętu i stawek robocizny kosztorysowej IMB, IMI, IME, IRS oraz Sekocenbud RMS w wersji elektronicznej.


Wartość kosztorysowa inwestycji WKI

Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) to planowany łączny koszt inwestycji. Koszt ten określa się za pomocą wskaźników cenowych w układzie następujących siedmiu grup kosztów: pozyskanie działki budowlanej,przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,budowa obiektów podstawowych,instalacje,zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych,wyposażenieprace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch, Konieczność wyznaczenia WKI, dla inwestycji finansowanych ze środków publicznych, wynika z Rozporządzenia RM z...


Przepisy regulujące proces kosztorysowania w budownictwie

Obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania. W Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie...


Katalogi norm -grupy

Katalogi norm do kosztorysowania występują w następujących grupach. Poniżej wyjaśniamy nazwy grup katalogowych. KNR: Katalogi Nakładów RzeczowychKNR-W: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOBNNRNKB: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane – uzupełnienia do KNRKNR 9-XX: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWISKNR AT: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFTKNR BISTYP: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. BISTYP-CONSULTINGKNR SEK: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUDKNR K: Katalogi Nakładów Rzeczowych...


Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy to opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania...